Eddan Mark

Vi har gjort ett lyft av utemiljön i form av gemensamhetsytor som grillplatser och nya cykelhus samt uppgraderat utebelysningen så att de boende upplever en större trygghet. Vi har även förnyat befintliga rabatter och lägenheternas uteplatser med nya växter och nya staket. Gångarna har fått ny asfaltbeläggning och sittbänkar.

Havamal Mark

Området har fått ny asfaltbeläggning, nya gemensamma ytor för grillning samt en minipark för barnen med olika bärväxter. Nya cykelhus har byggts och belysningen har uppgraderats för att de boende skall känna ökad trygghet. Gavelfasaderna vid områdets ytterkanter har fått en bakgrundsbelyst beklädnad, där det under dygnets mörka timmar ses en ljusdekoration i form av trädsiluetter.